Algemene Voorwaarden
Even when laws have been written down, they ought not always to remain unaltered. Aristotle (384 BC - 322 BC)

Algemene voorwaarden Recht Bij Arbeid

1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht door Recht bij Arbeid schriftelijk is aanvaard. Alle opdrachten worden aangemerkt als aan Recht bij Arbeid verstrekte overeenkomsten van opdracht, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Recht bij Arbeid. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.  Recht bij Arbeid is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde koeriers en anderen.

2. Er worden geen zaken aangenomen op no-cure-no-pay-basis. Er wordt geen garantie op succes gegeven. De inspanningen zijn gericht op het best mogelijke resultaat. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

3. De werkzaamheden die Recht bij Arbeid in het kader van een overeenkomst van opdracht uitvoert, worden, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen uurtarief (het honorarium), verhoogd met de geldende omzetbelasting en reiskosten. Indien in het kader van één opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn de opdrachtgevers / cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van declaraties.

4. De opdrachtgever vrijwaart Recht bij Arbeid tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Recht bij Arbeid.

5. Recht bij Arbeid is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. In ieder geval worden de uurtarieven van Recht bij Arbeid jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Recht bij Arbeid declareert, haar werkzaamheden in principe maandelijks en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Recht bij Arbeid is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk meegedeelde reden wordt overschreden door cliënt. Cliënt is daarmee van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Recht bij Arbeid over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een verzuimende cliënt, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van die vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.

6. Recht bij Arbeid heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
7. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Alleen de rechter in Lelystad zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Recht bij Arbeid en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht